Economia

Ondara dóna ajuts a empreses, microempreses, professionals i autònoms

Des del 12 d'agost i fins al 2 de setembre del 2022 estarà obert el termini per sol·licitar els ajuts directes als sectors més afectats
Façana de l'Ajuntament / Ajuntament d'Ondara

L'Ajuntament de Ondara informa que des del 12 d'agost i fins al 2 de setembre de 2022 estarà obert el termini per sol·licitar les ajudes directes dirigides als sectors més copejats per la pandèmia.

Aquesta quarta fase dajuts directes va dirigida a les empreses, microempreses, professionals i autònoms dOndara. L'objecte de la present convocatòria és compensar l'impacte econòmic que el COVID-19 està suposant per a pimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, que compleixin el requisit que la mitjana mensual de facturació dels mesos pels quals se sol·liciti la ajuda (que han d'estar compresos entre l'1 de juliol del 2021 i el 30 de juny del 2022), hagi estat igual o inferior a la mitjana mensual facturat el 2019.

Aquests ajuts estan finançats per la Diputació Provincial d'Alacant a l'empara de la concessió d'una subvenció nominativa concedida a l'Ajuntament d'Ondara, que és de 53.791 euros, per compensar l'impacte econòmic del COVID-19. La quantia subvencionada serà la que resulti de dividir-ne el total entre el nombre de subvencions concedides, sense que en cap cas pugui sobrepassar el límit màxim de 4.000 euros per entitat beneficiària. Se subvencionarà el 100% del total dels conceptes subvencionables justificats i degudament pagats, exclosos els impostos indirectes.

L'Ajuntament d'Ondara agilitzarà, a través del departament ADL, la ràpida tramitació de les ajudes i en facilitarà l'accés als professionals, autònoms i microempreses. Les persones interessades per rebre més informació sobre la presentació de la sol·licitud podeu contactar amb l'ADL d'Ondara (tel: 965766250, correu: adl@ondara.org).

Qui podrà percebre lajuda?

Podran ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes que, essent pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, hagin reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos compresos entre l'1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022), hagi estat igual o inferior a la mitjana mensual facturat el 2019.

Entre els requisits estan trobar-se d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o Mutualitat corresponent o al règim general de la Seguretat Social ia Hisenda data publicació al BOP de la convocatòria d'aquests ajuts; que es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), així com que no tinga deute pendent amb l'Ajuntament d'Ondara; que el domicili fiscal es trobe al terme municipal d'Ondara; i haver tingut despeses corrents en què hagin incorregut els sol·licitants, que s'hagin abonat efectivament, que responguin de manera indubtable al manteniment de la seva activitat empresarial, professional o comercial entre l'1 de juliol del 2021 i el 30 de juny del 2022.

Seran subvencionables els conceptes de despesa corrent abonada en el període comprès entre l'1 de juliol del 2021 i el 30 de juny del 2022. Els ajuts van adscrits a cobrir despesa corrent: la quota d'autònoms, el lloguer mensual del local de negoci, els despeses de consultoria i assessoria; despeses de contractes de subministrament denergia elèctrica i gas, del local de negoci; despeses de servei de telefonia i internet referides necessàriament a lactivitat, entre altres despeses.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *