Economia

Ja podeu demanar a Ondara les subvencions per minimitzar l'impacte econòmic de la crisi energètica

Les pimes, micropimes, autònoms i professionals de la localitat podran sol·licitar ajut fins al 21 d'octubre
Monedes / nattanan23 (Pixabay)

El 6 d'octubre es va publicar al BOP d'Alacant l'acord de la Junta de Govern Local del Ajuntament d'Ondara per la qual es convoquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a minimitzar l'impacte econòmic que la crisi energètica està suposant sobre les pimes, micropimes, autònoms i professionals d'Ondara.

Té la consideració de concepte subvencionable, els costos energètics següents, necessaris per al funcionament i afectes directament el negoci, en el període comprès entre l'1 d'abril del 2021 i el 30 de juny del 2022: energia elèctrica, gas i carburants. Seran subvencionables fins a un 50% els conceptes de despesa corrent enumerats, abonats en el període comprès, que es justificaran mitjançant factures o documents de valor probatori. No s'admetran com a justificants de despeses els albarans, les notes de lliurament tiquets de caixa, justificants de TPV, ni factures pro forma. L'IVA i la resta d'impostos i les taxes no són conceptes subvencionables.

Les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Ondara en imprès normalitzat de sol·licitud que estarà disponible a la web municipal. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP d'Alacant; en aquest cas es podran presentar fins al 21 doctubre de 2022.

La quantia total de les subvencions a concedir és d'un import total de 53.791,00 euros procedents d'una subvenció de la Diputació d'Alacant. La concessió dels ajuts estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària i, en tot cas, fins a exhaurir-se el crèdit destinat a la convocatòria. La quantia subvencionada serà la que resulti de dividir-ne el total entre el nombre de subvencions concedides, sense que en cap cas pugui sobrepassar el límit màxim de 4.000 euros per entitat beneficiària.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *