1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ Montgó Outsourcing SL, amb domicili fiscal al C/ Marquès de Campo, 6, pis 2, oficina 6, Dénia CP: 03700 i amb CIF B05290473, organitza amb fins promocionals aquest sorteig per desenvolupar a través de Facebook.

2.-DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ La Promoció s'iniciarà el dijous 15/12/2022 a les 14:00 hores i finalitzarà el diumenge 08/01/2023 a les 22:00 hores. Només seran comptabilitzades com a efectives, les participacions realitzades dins aquest període a FACEBOOK (Marina Alta). MarinaAlta.es es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs en cas de força major així com la facultat d'interpretar els termes i les condicions legals següents.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ Els requisits de participació seran els següents: – Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya i siguin majors de 18 anys. – Només hi podran participar aquells participants que tinguin un perfil actiu veritable a Facebook, desestimant els perfils fraudulents així com els de les persones expertes en concursos. Les dades personals amb què els participants actuïn, hauran de ser veraces. - No podran participar al concurs els empleats de l'empresa ni els seus familiars.

La mecànica de la Promoció consisteix a complir els requisits següents:

1) Dóna-li like a la publicació del vídeo 

2) Comparteix-ho al teu perfil etiquetant-nos

MarinaAlta.es es reserva el dret a fer canvi a la campanya durant el seu desenvolupament, si es produís alguna causa que impedeixi portar-la a bon terme o per tal de millorar-ne l'avenç.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS Hi haurà un guanyador que obtindrà com a premi d'una pantalla intel·ligent Alexa. Serà elegit mitjançant sorteig aleatori dentre tots els participants que hagin complert les condicions exigides, donant-se a conèixer al dia següent de finalitzar el sorteig. El guanyador haurà de contactar amb MarinaAlta.es dins dels 14 dies següents a la celebració del sorteig. El guanyador haurà de facilitar nom complet, DNI, número de telèfon i correu per a la recollida del premi i tràmits administratius de la garantia del producte. El premi es recollirà en el període dels 15 dies següents al contacte amb el guanyador a les instal·lacions de MarinaAlta (C/Teulada núm. 3 5è esq Benissa, Alacant).

5.- LIMITACIONS Si s'evidenciés que qualsevol dels participants no complís amb els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos del sorteig, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut de aquesta Promoció. El premi lliurat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels participants, i no podrà ser bescanviat per qualsevol altre producte ni per diners.

6.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en aquesta, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de MarinaAlta.es i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre-la, incloent-hi la pàgina web de participació.

7.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS L'empresa responsable del tractament de les vostres dades és Montgó Outsourcing SL

De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques a pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, cada participant, amb l'acceptació d'aquestes Bases Legals, consenteix que les dades personals facilitades per a la participació en aquest concurs siguin incorporades a un fitxer titularitat de MarinaAlta.es per tramitar la participació al concurs i per comunicar-li el premi en cas que resultés Guanyador.

8.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ Aquestes bases legals es regeixen de conformitat amb la llei espanyola. Són competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es pugui plantejar en relació amb la validesa, la interpretació o el compliment d'aquestes bases els jutjats i els tribunals de la ciutat de Dénia.